Наукова робота магістрів

Згідно закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004):

  • Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.
  • Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
  • Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 %.

Сьогодні поняття «наука» розглядається з таких основних позицій: теоретичної, як узагальнення здобутих знань; професійної, як особливий вид суспільної діяльності людини; практичної, як застосування висновків наукової діяльності на благо суспільства.

У залежності від контексту, поняття «наука» трактують як систему знань, як метод дослідження, систему суб’єктів науково-дослідної діяльності та ін.

Формою здійснення та розвитку науки є наукове дослідження – цілеспрямоване вивчення явищ, процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень.

Існують два типи категорій наукових досліджень: фундаментальні та прикладні. Фундаментальні дослідження спрямовані на пізнання законів, що керують поведінкою і взаємодією базисних структур природи, суспільства чи мислення без конкретного їх використання. Прикладні дослідження передбачають визначення можливостей для застосування результатів фундаментальних досліджень у процесі розв’язання пізнавальних і соціально-практичних проблем.

Отже, з огляду на вищезазначене, можна сформулювати визначення поняття

«науково-дослідна діяльність студентів магістратури» – це робота, орієнтована на теоретичний пошук інформації, аналіз та обробку даних з метою визначення головних положень; проведення емпіричного дослідження, спрямованого на виявлення основних закономірностей та оформлення висновків за його результатами. У більш широкому сенсі цей вид роботи можна трактувати як загальну діяльність, направлену на підвищення рівня теоретичних знань, формування дослідницьких вмінь та навичок, а також набуття відповідних професійних компетенцій.

Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості та підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським.

Згідно з Дублінськими дескрипторами (Dublin Descriptors), які були розроблені відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури:

– мають продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

– можуть застосовувати свої знання та володіють компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання у новому широкому контексті у відповідній галузі знань;

– спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;

– володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;

– можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;

– мають компетенції самоосвіти та саморегулювання.

Магістратура як завершальна ланка повного циклу вищої освіти не розрахована на масову підготовку фахівців, оскільки її цільові завдання сконцентровані на підготовці особливого складу випускників – інтелектуальної, наукової та науково-педагогічної еліти суспільства. Через це провідною метою магістратури є підготовка магістрів наук – відповідальних, ініціативних і активних суб’єктів наукового пізнання, спілкування, співпраці і співтворчості, чия майбутня професійна діяльність здебільшого повинна носити науково-дослідницький характер, а соціальна місія полягатиме в тому, щоб бути не тільки споживачами та носіями, але здебільшого творцями й взірцями науково-дослідницької культури.

Список студентів групи ОН-21мн, їх наукові керівники та тематика наукового дослідження:

СтудентНауковий керівникТематика наукового дослідження  
Антоненко М.А.Проф. Бойченко С.В.Воднева енергетика та нормативно-правове регулювання
Гладченко І.Р.Проф. Попов В.А.Комплексна модель системи електропостачання з локальними джерелами енергії
Лісовик Б.А.Проф. Денисюк С.П.Балансування попиту та пропозицій в локальних системах енергозабезпечення Microgrid
Мовчан В.О.Проф. Гребченко М.В.Вдосконалення принципу забезпечення абсолютної селективності цифрового релейного захисту
Перегуда О.В.Доцент Дерев‘янко Д.Г.Моделі динамічної тарифікації в мікрогрід системах з джерелами розосередженої генерації
Прасол А.А.Доцент Замулко А.І.Комплексне оцінювання ефективності діяльності Державного нагляду (контролю) в електроенергетиці
Сорочинський Я.З.Доцент Босак А.В.Розробка інноваційних методів діагностування акумуляторної системи електромобіля

І. Ознайомлення з тенденціями та передовими досягненнями у сфері енергетичного менеджменту, електроенергетики та електротехніки

4 січня 2024 року відбулася відкрита лекція к.т.н., Віталій ОПРИШКО, к.т.н., Керівник Української Енергетичної Ініціативи ГД ООН в Україні «Глобальний договір ООН в Україні: сприяння сталому розвитку та відповідальному бізнесу».

21 грудня 2023 р. відбулась онлайн відкрита лекція професора кафедри силової електроніки та електричних машин Гданської політехніки (Польща) Ришарда СТРЖЕЛЕЦЬКІ на тему «Покращення якості електроенергії в розподільних мережах. Силова електроніка Vs гібридні трансформатори».

12 грудня 2023 р. відбулася відкрита онлайн лекція від стейкхолдера для студентів ОНП «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» Володимира МІРОШНИКА, с.н.с. Інституту електродинаміки НАН України на тему «Задачі прогнозування в сучасних умовах функціонування ринку електричної енергії України».

16 листопада 2023 р. відбулася відкрита лекція Олександра ГАВВИ, генерального директора АТ «Оператор ринку», на тему «Як працює ринок електричної енергії в Україні»

АТ «Оператор ринку» – це державна компанія, яка працює в сегменті B2B й надає можливість українському бізнесу продати та купити електричну енергію на ринкових умовах споту. З першого дня роботи АТ «Оператор ринку»  демонструє європейські стандарти роботи, що підтверджено сертифікатами про відповідність процесів у товаристві міжнародним стандартам якості ISO. Головною перевагою бізнес вважає прозору роботу 24/7, оперативні щоденні розрахунки між тими, хто продав, і тими, хто купив електроенергію, ринкове ціноутворення, якісну комунікацію та розгорнуту аналітику про роботу ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку. Запропоновано для бізнесу нові ІТ-рішення: впровадили нові торгові продукти – блочні, гнучкі та зв’язані блочні заявки, автоматизували й цифровізували усі бізнес-процеси. АТ «Оператор ринку» є єдиною енергетичною компанією в Україні, уповноваженою видавати кваліфіковані електронні підписи. Амбітним завданням є проведення неттінгу на РДН і ВДР з подальшим переходом до здійснення клірингу й на інших товарних ринках, збір та агрегація даних за міжнародними стандартами REMIT, торгівля сертифікатами походження електроенергії тощо. Новим викликом для АТ «Оператор ринку» є об’єднання спотового ринку електричної енергії України з глобальним ринком Європейського Союзу. Новим IT-напрацюванням АТ «Оператор ринку» є RETAIL ENERGY PLATFORM

30 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція Олександра ЗОЛОТАРЕНКА, технічного директора ТОВ «ХАЙТЕК ЕНЕРГІЯ» на тему «Інструменти вимірювання та рішення SATEC LTD для автоматизації, реєстрації і аналітики подій, контролю якості та моніторингу параметрів електроенергії».

16 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція Олександра СПОДИНСЬКОГО, провідного інженера компанії «АНІГЕР», на тему «Цифрова підстанція».

15 вересня 2023 року відбулася відкрита лекція член-кор. НАН України, професором, доктор технічних наук Бориса БАСКА, зав. відділом Інституту технічної теплофізики на тему  «Стратегія термомодернізації будівель до 2050 року – драйвер підвищення енергоефективності (і) економіки України».

ДоповідачТемаПосилання на електронний ресурс
Віталій ОпришкоГлобальний договір ООН в Україні: сприяння сталому розвитку та відповідальному бізнесуЛЕКЦІЯ – Віталія ОПРИШКА
Ришард СтржелецькіПокращення якості електроенергії в розподільних мережах. Силова електроніка Vs гібридні трансформаториЛЕКЦІЯ – РИШАРДА СТРЖЕЛЕЦЬКІ – ПОЛЬЩА
Олександр ЗолотаренкоІнструменти вимірювання та рішення SATEC LTD для автоматизації, реєстрації і аналітики подій, контролю якості та моніторингу параметрів електроенергіїЛЕКЦІЯ – Олександра ЗОЛОТАРЕНКА
Газета КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК – 2023-kp41
Олександр СподинськийЦифрова підстанціяЛЕКЦІЯ – Олександра СПОДИНСЬКОГО – 1
ЛЕКЦІЯ – Олександра СПОДИНСЬКОГО – 2
Газета КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК – 2023-kp41
Борис БасокСтратегія термомодернізації будівель до 2050 року – драйвер підвищення енергоефективності економіки УкраїниЛЕКЦІЯ – Бориса БАСКА
Газета КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК – 2023-kp33
Володимир МірошникЗадачі прогнозування в сучасних умовах
функціонування ринку електричної енергії України
ЛЕКЦІЯ-Мірошник

ІІ. Екскурсія на сучасну електричну підстанцію ДТЕК 110/10 кВ.

09.11.2023 року студенти кафедри електропостачання відвідали сучасну електричну підстанцію ДТЕК 110/10 кВ. 

В рамках екскурсії учасники мали нагоду побачити наживо як функціонує основне та допоміжне технологічне обладнання передачі та розподілення електричної енергії, а саме елегазове комплектне розподільне устаткування напругою 110 кВ, силовий масляний трансформатор, комірка розподілення 10 кВ, струмоведучі частини 110 та 10 кВ, шафи релейного захисту та автоматики. 

Представник ДТЕК у ході екскурсії детально, структуровано, доступно розповів про побудову, принципи функціонування та експлуатації обладнання, режимні параметри підстанції. Студенти мали змогу задати питання, що їх цікавлять. Дякуємо ДТЕК за надану можливість перегляду реального енергетичного об’єкту. 

Екскурсія до Інституту Електродинаміки НАН України та компанії «Анігер».

В жовтні 2023 р студенти кафедри електропостачання групи ГН-31мн та ОН-21мн освітньо-наукової програми «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» разом зі своїми кураторами проф. С.П. Денисюком та професором кафедри електропостачання М.В. Гребченко відвідали Інститут Електродинаміки НАН України та компанію  «Анігер».

ІІІ. Інноваційні методи наукових досліджень (науковий інструментарій досліджень)

Формування критичного мислення магістра-науковця – Оксфордські дебати:

Тема Оксфордських дебатів: «Перспективи енергетичного сектора України».

Питання дебатів:

1. Традиційна енергетика vs. відновлювані джерела енергії.

2. Підключення відновлюваних джерел енергії (вітрових, сонячних електростанцій) до електричної мережі – переваги та проблеми.

3. Централізована чи децентралізована енергетика.

Гуртки

На кафедрі електропостачання діє 3 наукові гуртки: гурток «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації»; Гурток “Інформаційні технології управління енергоспоживанням” та гурток «Цифрова електроенергетика». Більш детально про гуртки кафедри електропостачання можна дізнатися за посиланням (https://ep.kpi.ua/uk/node/445).

Під керівництвом в.о. зав. кафедрою електропостачання Дерев’янка Д.Г. діє студентський науковий гурток «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації». Учасники гуртка обмінюються актуальною інформацією щодо досвіду та інноваційних технічних рішень в енергетичній галузі, приймають участь у онлайн-курсах та релевантних заходах для студентів, зокрема через Telegram-канал гуртка. У 2021/2022 н.р. учасники гуртка взяли участь у студентському освітньому акселераторі «Енергетика і автоматика в умовах «зеленого» переходу», виступили з доповідями на XXIII міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».

Гурток наукового  спрямування «Цифрова електроенергетика» в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджено наказом ректора№ НОН/321/2022 від 14.11.2022.).

Гурток «Цифрова електроенергетика» створено з метою:

– проведення наукових досліджень та інноваційних розробок тощо;

– здобуття нових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців;

– забезпечення сприятливих умов для всебічного інтелектуального розвитку здобувача вищої освіти;

– популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової й інноваційної діяльності;

– підготовки студентської молоді до самостійної науково-дослідної роботи;

– участі та сприяння проведенню в університеті публічних лекцій, наукових читань, семінарів, конференцій тощо;

– сприяння участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, університетських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, гуманітарних наук, у міжнародних, всеукраїнських, загально університетських олімпіадах, змаганнях, конкурсах;

– одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

– сприяння участі здобувачів вищої освіти у фундаментальних наукових дослідженнях при виконанні науково-дослідних робіт;

– представлення публікацій у наукових фахових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних.

На кафедрі «Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів» діє 3 наукові гуртки: гурток «Електромеханічні та мехатронні системи», гурток «ГЕОТРОН» та гурток «Потенціал». Більш детально про гуртки кафедри електропостачання можна дізнатися за посиланням (https://aemk.kpi.ua/%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b8/).

Учасники гуртка «Потенціал» також активно брали участь у заходах гуртка: Андрій Горобець, – учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «ЕНЕРГЕТИКА».

IV. Науково-дослідна практика магістрантів 2023/2024 навчальний рік:

Інститут електродинаміки НАН України:

Науково-дослідна практика Лісовика Б.А. та Гладченка І.Р. в рамках виконання НТР «Моделі та засоби запобігання погіршення якості електропостачання промислових споживачів (шифр: Монітор-4)».

Інститут загальної енергетики НАН України

Науково-дослідна практика Антоненка М.А.,  Мовчана В.О., Перегуди О.В., Прасола А.А., Сорочинського Я.З. в рамках виконання НТР:

– «Удосконалення ієрархічної системи математичних та програмно-інформаційних засобів для дослідження напрямів розвитку об’єднаних енергосистем в умовах переходу до низьковуглецевої економіки»;

– «Розвиток системи математичних моделей довгострокового прогнозування споживання основних видів паливно-енергетичних ресурсів в економіці країни з урахуванням діючих екологічних обмежень».

VУчасть у НДР та ініціативних темах

ст. гр. ОН-21мн Б Лісовик приймає участь в ініціативній темі  ДР № 0123U105330 «Транзактивні електроенергетичні системи» (реєстраційна картка) (план)

ст.гр. ОН-21мн В. Мовчан, Б. Лісовик приймає участь в виконанні НТР «Smart-моніторинг ефективності функціонування локальних систем енергозабезпечення з альтернативними джерелами енергії» (РН/34-2023), яка фінансується програмою «Горизонт Європа» (реєстраційна картка)(звіт)

VІ. Публікаційна активність, участь у конференціях та семінарах:

Назва документаПосилання на електронний ресурс
Програма ХV Міжнародної науково-технічної конференції «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» роботи конференції, 16–18 травня 2023 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївПрограма конференції  Енергетика-Екологія-Людина – 2023
Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-технічної конференції «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» роботи конференції, 16–18 травня 2023 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївЗбірник матеріалів конференції  Енергетика-Екологія-Людина – 2023
Програма IX Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PEMS’22», 22-24 листопада 2023 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївПрограма конференції PEMS – 2023
Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PEMS’22», 22-24 листопада 2022 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївЗбірник матеріалів конференції PEMS – 2023
Програма ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» роботи конференції, 2–3 червня 2022 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївПрограма конференції  Енергетика-Екологія-Людина – 2022
Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» роботи конференції, 2–3 червня 2022 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївЗбірник матеріалів конференції  Енергетика-Екологія-Людина – 2022
Програма VІІІ Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PEMS’22», 15-17 листопада 2022 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївПрограма конференції PEMS – 2022
Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PEMS’22», 15-17 листопада 2022 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївЗбірник матеріалів конференції PEMS – 2022