Навчально-методична комісія

Голова навчально-методичної комісії НН ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тверда Оксана Ярославівна

д.т.н., доцент

tverda.o-iee@lll.kpi.ua
ауд. 214-22

Секретар навчально-методичної комісії НН ІЕЕ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кофанова Олена Вікторівна

Професор, д-р. пед. наук, професор

helenkof555-iee@lll.kpi.ua
ауд. 509-22

Голова навчально-методичної комісії НН ІЕЕ Перший заступник директора НН ІЕЕ, заступник з навчально-методичної та міжнародної роботи, д. т. н., доц., доцент кафедри геоінженерії, Оксана ТВЕРДА
Заступник голови навчально-методичної комісії НН ІЕЕ К. т. н., доц., доцент кафедри електропостачання, Олена БОРИЧЕНКО
Секретар навчально-методичної комісії НН ІЕЕ Д. п. н., к. х. н., проф., професор кафедри геоінженерії, Олена КОФАНОВА
Члени комісії: Заступник директора НН ІЕЕ з навчально-виховної роботи, к. т. н., доц., доцент кафедри геоінженерії, Любов ШАЙДЕЦЬКА
Заступник директора НН ІЕЕ з наукової та інноваційної діяльності, к. т. н., доц., доцент кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів, Алла БОСАК
Заступник директора НН ІЕЕ з навчально-організаційної роботи, к. т. н., доц., доцент кафедри електропостачання, Віталій ПОБІГАЙЛО
К. т. н., доц., доцент кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів, Олександр ДАНІЛІН
К. т. н., доц., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Олексій ПОЛУКАРОВ

Розпорядження №41 від 15.06.26 про склад НМК НН ІЕЕ

Методичний семінар 18.01.2021

Порядок денний:

  1. Про поточний стан підготовки Ф – каталогів вибіркових дисциплін
  2. Про підготовку НП та перехідних НП відповідно до оновлених ОП першого (бакалаврського) рівня ВО
  3. Про поточний стан навчально-методичного забезпечення освітніх компонент навчальних планів.

Про результати засідання навчально-методичної комісії НН ІЕЕ 26 травня 2023

Навчально-методична комісія НН ІЕЕ на своєму засіданні 26 травня 2023 року розглянула 6 рукописів, підготовлених НПП НН ІЕЕ, і дійшла висновку, що вони можуть бути рекомендовані до визнання як навчальні посібники. Комісія пропонує Вченій раді НН ІЕЕ рекомендувати рукописи до визнання як навчальні посібники, а директорці НН ІЕЕ – просити розглянути їх з метою надання грифа «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник» на Методичній раді КПІ ім. Ігоря Сікорського за умови позитивного рішення Вченої ради НН ІЕЕ.

В рамках процесу підготовки силабусів на 2023-2024 н. р. навчально-методичною комісією НН ІЕЕ підготовлено інформаційний лист «Додаткові роз’яснення щодо складання робочої програми (силабусу) навчальної дисципліни (освітнього компонента)», який розіслано відповідальним за навчально-методичну роботу на кафедрах.

Про підготовку до акредитації за ОП

У 2023-2024 н. р. очікуємо на акредитаційні експертизи освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів», «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології», «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» та освітньо-наукової програми «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів». Наразі триває розроблення (оновлення) робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) та навчально-методичного забезпечення, про що свідчать рішення навчально-методичної комісії НН ІЕЕ. Протягом червня пропонується провести робочі наради з гарантами та відповідальними за підготовку відомостей про самооцінювання щодо зведеної інформації про викладачів з метою забезпечення відповідності НПП освітнім компонентам при формуванні навантаження на наступний навчальний рік.

Документи
Форми титульних сторінок підручника і навчального посібника

Подано форми титульної та другої сторінок електронного мережного видання підручника та навчального посібника.

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань підручника та навчального посібника можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва “Політехніка”

Із загальними характеристиками та рекомендованими структурами навчальних видань – підручників та різних видів навчальних посібників, вказівками щодо підготовки їх структурних елементів, у тому числі щодо оформлення титульних сторінок, можна ознайомитись у Рекомендаціях до структури та змісту навчальних видань

Форми супровідних документів для визнання рукопису підручником тут.

Форма подання для визнання рукописів навчальними посібниками тут.

Скачати оригінали документів:

Згідно з Порядком надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 
2.2. Для визнання рукопису як підручника до Експертної ради з навчальних видань подається пакет документів, що містить:1) Відредагований та підготовлений до видання рукопис*
2) Висновок відповідального редактора
3) Рецензії на рукопис не менше двох фахівців відповідної галузі знань з інших закладів вищої освіти або установ
4) Відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності таких зауважень) у довільній формі
5) Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/навчально-наукового інституту
6) Робоча програма (силабус) навчальної дисципліни
7) Відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора* Подає до ЕРНВ Видавництво «Політехніка» (https://politechnika.kpi.ua, корп. 15, 2-й поверх, тел. 204-81-38, e-mail: redv_politeh@ukr.net) разом із редакційним висновком, в якому дається оцінка якості редагування та оформлення рукопису

Із загальними характеристиками та рекомендованими структурами навчальних видань – підручників та різних видів навчальних посібників, вказівками щодо підготовки їх структурних елементів, у тому числі щодо оформлення титульних сторінок, можна ознайомитись у Рекомендаціях до структури та змісту навчальних видань

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань підручника, а також загального оформлення рукописів можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва “Політехніка”. Форми титульної та другої сторінок електронного мережного видання підручника знаходяться тут
Увага! Процедуру подання супровідних документів для отримання грифа під час дії воєнного стану дещо змінено!

Скачати оригінали документів:

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського – https://kpi.ua/regulations

Regulations on the Organization of the Educational Process at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute – https://kpi.ua/en/regulations

Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(ухвалено Методичною радою університету, протокол № 8 від 24.06.2021 р.)

Форма робочої програми (силабусу)

Згідно з Порядком розроблення та сертифікації дистанційних курсів в КПІ ім. Ігоря Сікорського для здійснення сертифікації інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання, що розроблені та розміщені на платформі дистанційного навчання «Сікорський», декан/директор робить через систему електронного документообігу «Мегаполіс» подання, до якого долучається детальна інформація про рекомендовані дистанційні курси.