Posted in Новини

Зелена сертифікація будівель: ситуація в Україні

В останні роки ринок зеленої сертифікації активізувався для комерційної та житлової нерухомості в Україна. Все більше об’єктів йшли шляхом впровадження стандартів зеленого будівництва. Нажаль, під час військової агресії РФ ринок як комерційної, так і житлової нерухомості переживає не найкращі часи. Тому зараз можна «зафіксувати» певну статистику по сертифікованим/зареєстрованим будівлям та перевірити тенденції після перемоги України.

Наразі найбільш поширеними системами сертифікації в Україні є LEED та BREEAM. LEED означає «Leadership in Energy and Environmental Design», в свою чергу BREEAM розшифровується як Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Вказані системи зеленої сертифікації допомагають проектам нового будівництва та існуючим будівлям у мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та суспільство, та зниження або раціональне використання таких ресурсів як вода, енергоносії та матеріали.

На теперішній час кількість сертифікованих проєктів в Україні по системі LEED складає шість, ще десять проєктів зареєстровані в системі та можуть перебувати на різних етапах сертифікації. З сертифікованих проєктів два отримали рівень сертифікації Gold, а чотири – Silver.

По системі сертифікації BREEAM було отримано шість сертифікатів для проєктів нового будівництва та вісім – для існуючих будвівель. Для проєктів нового будівництва з шести сертифікатів чотири мають статус проміжних (після стадії проєктування), а два – фінальні (після закінчення будівництва). Найчастіше проєкти в Україні отримують рівень сертифікації Good (10 сертифікатів), також по два сертифікати мають рівні Pass та Very Good відповідно.

Posted in Новини

Запрошуємо до участі в роботі ХIV науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина», яка відбудеться 2-3 червня 2022 р. дистанційно

Шановні молоді науковці – магістранти та аспіранти!

 

Запрошуємо Вас до участі в роботі ХIV науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина», яка відбудеться 2-3 червня 2022 р. дистанційно у форматі інтернет-конференції.

Метою конференції є

спілкування досвідчених і молодих дослідників – студентів та аспірантів – з питань перспективних розробок та наукових досягнень в енергетиці сталого розвитку, гірництві, екології, менеджменті.

Програма конференції:

2 – 3 червня 2022 р.

 • наукові доповіді на секційних засіданнях кафедр НН ІЕЕ у дистанційному режимі у форматі інтернет-конференції.

Мови конференції:

– українська,

– англійська.

Оргкомітет конференції:

Голова комітету Денисюк Сергій Петрович, д.т.н., професор, директор НН ІЕЕ.

Заступник головиДичко А.О., д.т.н., проф., заст. директора НН ІЕЕ з наукової роботи.

Члени оргкомітету:

Білоус І.Ю. – к.т.н., доц., завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження;

Бойченко С.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів;

Буяк Н.А. – к.т.н., доц., доц. кафедри теплотехніки та енергозбереження;

Вапнічна В.В. – к.т.н., доц., доц. кафедри геоінженерії;

Вовк О.О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри геоінженерії;

Дерев’янко Д.Г. – к.т.н., доц., завідувач кафедри електропостачання;

Закладний О.О. – к.т.н., доц. каф. електропостачання;

Кулаковський Л.Я. – к.т.н., доц., доц. каф. автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів;

Левченко О.Г. – д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки;

Третякова Л.Д. – д.т.н., проф. каф. охорони праці, промислової та цивільної безпеки.

Вимоги до доповіді: тривалість до 10 хвилин. Ілюстровані матеріали оформлюють як презентацію в програмі Power Point.

У термін до 16.05.2022 необхідно надіслати до оргкомітету конференції заявку на участь та текст статті для публікації на електронну пошту секретарів відповідної секції.

Стаття має бути ретельно перевірена науковим керівником!

Доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Секції конференції:

 • Сталий розвиток енергетики. Сучасні системи забезпечення електричною енергією (Закладний О.О., e-mail: zakladniy@gmail.com);
 • Енергетичний менеджмент та інжиніринг (Буяк Н.А., e-mail: te@gmail.com);
 • Інжиніринг, автоматизація електротехнічних комплексів, мехатроніка енергоємних виробництв (Кулаковський Л.Я.,    e-mail: kulakovskiyl@ukr.net);
 • Інженерна екологія, геоінженерія та ресурсозбереження (Вапнічна В.В., e-mail: vapnichna@kpi.ua);
 • Охорона праці, промислова та цивільна безпека (Третякова Л.Д., e-mail: lt79@ukr.net).

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У КОНФЕРЕНЦІЇ

П.І.Б. магістранта або аспіранта___________

_____________________________________

_____________________________________

Назва кафедри ІЕЕ_____________________

_____________________________________

Назва секції конференції _______________

_____________________________________

_____________________________________

Тема доповіді_________________________

_____________________________________

_____________________________________

П.І.Б. наук. керівника, вчене звання,

посада_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

_____________________________________

контактний телефон, e-mail_____________

_____________________________________

_____________________________________

 

Адреса оргкомітету: 03056, м. Київ

вул. Борщагівська 115, корп. 22

Доповіді будуть розміщені в електронному збірнику на сайті: www.en.iee.kpi.ua

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Статті подаються в електронному вигляді у редакторі MS Word. На першій сторінці вгорі зліва вказується індекс УДК. Нижче – відомості про автора, ПІБ магістранта або аспіранта, назва кафедри (шрифт Times New Roman, розмір 12, через 1 інтервал). Далі вказується назва доповіді (Тіmes New Roman, розмір 12 рt, жирний, вирівнювання по центру, літери прописні, переноси не допускаються), анотація (написана українською та англійською мовами) обсягом до 2000 знаків розміщується зразу ж після назви статті, ключові слова. Кожна анотація оформлюється шрифтом Тіmes New Roman, розмір 12 рt, курсив, з одинарним міжрядковим інтервалом, текст доповіді – шрифт Тіmes New Roman, розмір 12 рt, всі поля – по 25 мм, міжрядковий інтервал – одинарний, бібліографічний список (оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Рисунки вбудовуються у документ як об’єкти. Таблиці розміщуються безпосередньо у тексті. Формули виконуються у вбудованому редакторі MS Word.

До друку приймаються наукові статті, що мають такі елементи: Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття); Мета та завдання (формулювання цілей статті, постановка завдання); Матеріал і результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з можливим поділом його на частини з відповідними назвами); Висновки (зазначити основні висновки з даного дослідження та перспективи його  подальшого розвитку в цьому напрямку).

Сторінки – повністю заповнені текстом.

Схеми, рисунки й таблиці повинні бути пронумеровані та розміщені в тексті після посилань на них. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті.

 Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як «розрив розділу з нової сторінки» та колонтитули.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчально-науковий

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)

ХIV НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»

23 червня 2022 року

м. Київ

Posted in Новини

Інформація для українських студентів магістратури.

The University Carlos III of Madrid II de Madrid пропонує українським студентам магістратури повні стипендії.
helpukrainians@uc3m.es
 
За матеріалами:
Posted in Новини

Актуальна інформація від НАН України.

Товариство імені Макса Планка відкрило дві програми для пiдтримки українських вчених, якi залишаються працювати в Українi:
 
Posted in Новини

Про останні зміни до постанови КМУ від

26.05.2004 № 687

08.05.2022

1 травня 2022 року набрала

чинності постанова КМУ від

07.04.2021 № 319, відповідно до якої

вносяться зміни до Порядку

проведення огляду, випробування та

експертного обстеження

(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 № 687. Розглянемо ці зміни.

 1. Внесено зміни до визначень таких понять:

 замість терміна «граничний строк експлуатації» використано термін

«призначений строк служби устаткування». Призначений строк служби устатковання

– календарна тривалість експлуатації, у разі досягнення якої експлуатацію устатковання

належить припинити незалежно від його технічного стану;

 експертна організація – незалежний суб’єкт господарювання, який

проводить технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) устатковання

та провадить діяльність у цій сфері як третя сторона відповідно до вимог, встановлених

Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки);

Вимоги щодо компетентності зазначених експертних та спеціалізованих

організацій встановлюватиме Мінекономіки. Вимоги до експертних організацій, які мають

намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового

виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної

небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки, затверджені

наказом Мінекономіки від 06.01.2022 № 34-22.

 спеціалізована організація – суб’єкт господарювання, який проводить

технічний огляд, випробування устатковання, що перебуває у його володінні,

користуванні (експлуатації), та провадить діяльність у цій сфері відповідно до вимог,

встановлених Мінекономіки.

 1. Вилучено поняття «огляд» та «уповноважена організація».

Уповноважена організація – визначений Держпраці суб’єкт господарювання,

діяльність якого не пов’язана з проєктуванням, виготовленням, постачанням, придбанням,

 

володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням,

ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устатковання, який має дозвіл

Держпраці на проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного

діагностування) устатковання, а також здійснює науково-технічну підтримку державного

нагляду за господарською діяльністю у сфері виробництва і праці, зокрема щодо

проведення під час інспектування необхідних контрольних випробувань та огляду

устатковання і матеріалів, досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого

середовища тощо.

 1. Передбачено проведення первинного технічного огляду перед введенням в

експлуатацію після монтажу або складання тільки того устатковання, щодо якого не

розповсюджуються вимоги відповідних технічних регламентів про кінцеву перевірку.

 1. Під час технічного огляду крім паспорту беруться до уваги також інші

експлуатаційні документи устатковання заводу-виробника; під час експертного

обстеження до уваги беруться тільки нормативно-правові акти та організаційно-методичні

документи.

 1. У разі виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною

ситуацією природного чи техногенного характеру, а також досягнення призначеного

строку служби, встановленого виробником у технічній документації, проводиться

експертне обстеження.

 1. Первинний та позачерговий технічний огляд має право проводити тільки

експертна організація. Періодичний (черговий) технічний огляд може проводити як

експертна, так і спеціалізована організація.

 1. Після закінчення технічного огляду (експертного обстеження) фахівець, який

його проводив, крім відповідних записів у паспорті (іншому експлуатаційному документі)

устатковання про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації та

строк наступного технічного огляду, додатково зазначає своє прізвище, ім’я та по

батькові, номер та строк дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом. У разі

проведення позачергового технічного огляду після закінчення граничного строку

експлуатації устатковання не потрібно розробляти регламент технічних оглядів на

продовжуваний строк безпечної експлуатації. У разі зміни експлуатаційних параметрів

устатковання, що пропонується за результатами експертного обстеження, також немає

потреби підтверджувати таке рішення технічними розрахунками.

Наказом Мінекономіки від 31.12.2021 № 1191-21 затверджено форми:

 Висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового

виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

 

 Висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового

виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки;

 Висновку експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки.

Крім того, підписання та затвердження висновків експертизи здійснюється шляхом

накладення електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті

електронного підпису.

 1. Про виявлені під час технічного огляду дефекти, пошкодження та несправності,

виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами

експлуатації або є властивим для цього устаткування, організація, що проводила

технічний огляд, повідомляє роботодавця і територіальний орган Держпраці (за

місцезнаходженням устатковання), про що цей орган зобов’язаний надати щокварталу

Держпраці узагальнену інформацію.

 1. Не нормується ведення обліку даних про технічний стан устатковання

організаціями, що проводили технічний огляд устатковання (зокрема, не потрібно

надсилати відповідні звіти, повідомлення).

Posted in Новини

Уряд розширив перелік завдань системи цивільного захисту в Україні у відбудовний період

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрі України уряд доповнив Положення «про єдину державну систему цивільного захисту» новим пунктом, який визначає додаткові завдання у відбудовний період в країні.

До таких завдань віднесено:

– проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

– ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

– вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

– визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;

– залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

Це дасть змогу підвищити ефективність проведення з ліквідації наслідків збройної агресії рф на території України.

Департамент комунікації МВС України

Posted in Новини

Як надати домедичну допомогу, якщо людина втратила свідомість: роз’яснення МОЗ

Втрата свідомості може бути спричинена багатьма факторами: зниження артеріального тиску, травма голови, отруєння, перевтома та інше.

Частіше втрата свідомості трапляється раптово, але інколи людина спершу може відчути нудоту, слабкість, запаморочення та інші симптоми.

Міністерство охорони здоров’я підготувало інструкцію, як надати домедичну допомогу у разі зомління.

Пам’ятайте головне: якщо ви побачили, що людина втратила свідомість, одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.

Posted in Новини

Через збройну агресію росії постраждали 225 працівників

Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії постраждали 225 працівників. 80 з них загинули.

Працівники, постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються страховими виплатами та медико-соціальними послугами ФССУ.

Окрім грошових виплат Фонд соціального страхування України компенсує для таких постраждалих 100% вартості лікування усіх прямих наслідків нещасного випадку – від необхідних лікарських засобів і виробів медпризначення до операцій, діагностик, протезів і ендопротезів тощо.

Потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я крім одноразових допомог також забезпечуються Фондом щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності. Також одноразові грошові допомоги та щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників.

До відомостей про кількість постраждалих не включаються військовослужбовці, поліцейські, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та ін.

 

Станом на 03.05.2022 набули чинності такі нормативні акти:

Технічне законодавство України

Постанова від 07.04.2021 № 319 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

Пожежна безпека

ДСТУ 9115:2021 Система управління пожежною безпекою об’єкта захисту. Внутрішній аудит з оцінки протипожежного стану. Загальні положення

ДСТУ EN 15276-1:2021 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів і методи їх випробування

Будівництво

ДСТУ EN 12480:2019 Лічильники газу. Роторні лічильники газу

ДСТУ-П CEN/TS 16459:2021 Зовнішній вогневий вплив на покриття та покрівлі. Розширене застосування результатів випробування згідно з CEN/TS 1187

Дорожнє будівництво

ДСТУ 9114:2021 Безпека дорожнього руху. Маршрутне орієнтування на автомобільних дорогах

ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис

ДСТУ ISO 14688-2:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 2. Класифікація

Військова справа

ДСТУ ETSI TS 101 331:2021 Законне перехоплення. Вимоги правоохоронних органів. Технічна специфікація

ДСТУ В 4571:2021 Техніка авіаційна державної авіації. Модернізація виробів, за якими не проводять авторського нагляду. Основні положення

Енергетика

ДСТУ ISO 13909-5:2021 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків

Інші галузі

ДСТУ 33.120:2021 Страховий фонд документації. Правила підготування документації на культурні цінності для формування страхового фонду документації

ДСТУ 7798:2021 Папір для гофрування. Технічні умови

ДСТУ 9131:2021 Спеціальні засоби самооборони. Газові балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO Guide 30:2021 Референтні матеріали. Вибрані терміни та визначення

Харчова промисловість

ДСТУ 4394:2020 Кава розчинна. Загальні технічні умови

ДСТУ 9132:2021 Олії. Визначення показників якості та безпечності методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні

Posted in Новини

Хто може працювати дистанційно під час воєнного стану

Поза офісом можуть працювати працівники, яким для роботи достатньо мати ноутбук, доступ до інтернету й мобільний телефон. Це бухгалтер, програміст, аналітик комп’ютерних систем, дизайнер графічних робіт, консультант, маркетолог, редактор, диспетчер, фахівець із питань зайнятості тощо.

Держслужбовці та працівники державного органу на період воєнного стану за рішенням керівника можуть працювати дистанційно, але тільки на території України. Це регламентує постанова КМУ «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» від 12.04.2022№ 440.

Можливість працювати вдома держслужбовцю та службовцю органу місцевого самоврядування на період карантину передбачає і підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»від 17.03.2020 № 530-IX.

Працівники суб’єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання можуть працювати дистанційно, але на території України.

Члени виконавчого органу або керівник суб’єкта господарювання за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності, загальних зборів акціонерів / учасників господарських товариств, у статутному капіталі яких 50% акцій / часток належать державі, а також наглядових рад суб’єктів господарювання можуть працювати дистанційно на території України. Умова — можливість забезпечити належну роботу підприємства (постанова КМУ «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану» від 26.04.2022№ 481; далі — Постанова № 481).

 Постанова № 481 не стосується вчителів і вихователів. Дистанційно працювати вчителю з-за кордону можна, для цього не потрібно відрядження.

Державна служба якості освіти України на своєму сайті пропонує працівникові, який бажає працювати дистанційно, за допомогою узгоджених засобів електронного зв’язку направити засновнику/керівнику закладу освіти заяву.

Якщо працівник не має технічних можливостей працювати дистанційно, оголосіть простій чи оформте відпустку без збереження зарплати за згодою сторін — на період карантину або на період дії воєнного стану.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

 1. На час дії воєнного стану підприємство не працює. Який документ регламентує перенесення строків проведення інструктажів з охорони праці для працівників?

Рішення. Щоб перенести строки проведення інструктажів з питань охорони праці, не потрібен спеціальний документ. Достатньо наказу керівника, відповідно до якого працівники тимчасово не працюють: простій, відпустка, призупинення дії трудового договору тощо.

 1. Працівник виконував роботи, які не належать до робіт підвищеної небезпеки. У зв’язкуз воєнним станом перерва у роботі становила 30 календарних днів. Який вид інструктажу провести з працівником після виходу його на роботу: позаплановий чи повторний?

Рішення. Якщо умови праці суттєво не змінилися, достатньо провести повторний інструктаж. У іншому випадку — позаплановий. Якщо працівника звільнили, а потім знову приймаєте на роботу, проведіть йому вступний інструктаж незалежно від строку його звільнення.

 1. За якими інструкціями з охорони праці проводити позаплановий інструктаж: чи за всіма, що діють на підприємстві для професії працівника?

Рішення. Якщо є необхідність провести позаплановий інструктаж, проведіть його за всіма інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони довкілля. Позаплановий інструктаж проведіть до початку роботи в тих умовах, що змінилися.

 1. Від якої дати рахувати наступний повторний інструктаж: від дати проведення позапланового чи попереднього повторного інструктажу з ОП?

Рішення. Позаплановий інструктаж не скасовує чергового повторного інструктажу. Тому наступний повторний інструктаж проводьте:

 • не рідше ніж раз на три місяці — на роботах підвищеної небезпеки;
 • раз на шість місяців — для решти робіт.

Відлік йде від дати попереднього повторного інструктажу.

Posted in Новини

Підприємці зможуть подавати декларацію для отримання дозволів та ліцензій через “Дію”

Уряд прийняв постанову, відповідно до якої удосконалено механізм подання підприємцями декларацій для отримання дозволів та ліцензій

Вже найближчим часом підприємцям дозволять подавати декларації для отримання дозволів та ліцензій на провадження господарської діяльності через портал та додаток «Дія».

Допоки декларації надсилаються безпосередньо або ж через ЦНАП до Мінекономіки поштою та на електронну адресу: meconomy@me.gov.ua.

Наразі Уряд адаптовує норми законодавства у дозвільній сфері до реалій воєнного стану. Роботодавці зможуть максимально швидко подати декларацію на провадження господарської діяльності, зокрема на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, без отримання дозвільних документів.

Posted in Новини

13 травня. Вебінар TOП-10 змін законодавства у сфері ОП в період воєнного стану

13 травня, 11:00–11:45

На території України з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан.

В умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень (стаття 64 Конституції України). Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Воєнна агресія Російської Федерації проти України є форс-мажорними обставинами  –  обставинами непереборної сили.

Яких змін зазнала сфера охорони праці за це час?

На вебінарі розглянемо питання, пов’язані з такими законодавчими документами:

 1. Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX  «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».
 2. Закон України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
 3. Постанова КМУ від 08.03.2022 № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України».
 4. Постанова КМУ від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».
 5. Постанова КМУ від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану».
 6. Постанова КМУ від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану».
 7. Постанова КМУ  від 22.03.2022 № 347 «Про внесення змін до постанови КМУ від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд».
 8. Постанова КМУ від 12.04.2022 № 434  «Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»; постанова КМУ від 13.03.2022 № 273 «Про внесення змін до пункту 16 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».
 9. Постанова КМУ від 19.04.2022 № 473 «Про затвердження Порядку виконанняневідкладнихробітщодоліквідаціїнаслідківзбройноїагресіїРосійськоїФедерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд»; постанова КМУ від 19.04.2022 № 474  «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів».
 10. Постанова КМУ від 07.04.2021 № 319  «Про внесення змін до Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 № 687».

Зареєструватися можна запосиланням https://ohoronapraci.kiev.ua/seminar/webinar/top-10-zmin-do-zakonodavstva-u-sferi-op-u-period-voennogo-stanu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9v1WiP1eH38fGWNItPGDyf9xCiAgoSUeT_-sV2ZPPJBMQfA/viewform

Posted in Новини

Програма комплексного атестаційного екзамену

Програма комплексного атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за освітньо-професійною програмою – «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів» спеціальності 141- «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Завантажити

Posted in Новини

Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського” запрошує всіх охочих на День відкритих дверей Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) – онлайн!

 Цікавишся темою енергетики або геоінженерії? Не байдужий до інтелектуальних систем енергоспоживання (Smart Grid) та енергетичного менеджменту (ISO 50001)? Бажаєш опанувати ІТ–технологіЇ автоматизованих електромеханічних систем та отримати можливість приняти участь в проєктуванні підземних об’єктів та комплексів міст? Якщо так, то завітайте на День відкритих дверей ІЕЕ.

 Під час зустрічі ви дізнаєтесь:
• Вимоги до вступу в 2022;
• Які предмети вивчають наші студенти;
• Де і ким працюють випускники інституту;
• Про програму подвійного диплому за кордоном;
• Про студентське життя, гуртожиток та активності в ІЕЕ.
МАЄШ ЗАПИТАННЯ –
ОТРИМАЄШ ВІДПОВІДІ !!!!
 ІЕЕ готує за такими спеціальностями:
• 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
• 184 Гірництво

 Реєстрація за посиланням (https://docs.google.com/forms/d/1sfu_tnjX_GszFaYrMZZWiogj6ldivlCwVhdQnsh11NI/edit).
 Детальніше про подію в чаті (https://t.me/abit_kpi_iee) для абітурієнтів ІЕЕ
 Коли: 13.05.2022 (п’ятниця)
о 17-00
 Де: Zoom (https://us04web.zoom.us/j/75779545196?pwd=NkF0QXdId1cydm9WMDlrNk9rSldhZz09) (Ідентифікатор конференції: 757 7954 5196
Код доступу: xqs7gJ

 Вступник на сайті (https://iee.kpi.ua/) | фейсбук (https://www.facebook.com/kpi.iee) | інстаграм (https://www.instagram.com/iee.kpi/) | телеграм (https://t.me/abit_kpi_iee)
 Плейлист (https://www.youtube.com/watch?v=Mbl6N6HNHUo) YouTube, відео-запрошення (https://www.youtube.com/watch?v=VrN98zwy7Io) Директора ІЕЕ, лабораторії (https://www.youtube.com/watch?v=a1hkSAOEExA) інституту.
 З питаннями сюди
(https://t.me/abit_kpi_iee) Будьте обережні та здорові, бережіть себе і чекаємо на вас!

КПІ #Вступ2022 #деньвідкритихдверей #ІЕЕ

Posted in Новини

Вступна кампанія розпочнеться 29 липня

Міністерством освіти і науки затверджені зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти в 2022 році.

Відповідний наказ підписаний міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом.

У 2022 році для вступу на бюджет та висококон’юнктурні спеціальності будуть використовуватись результати національного мультипредметного тесту.

Реєстрація електронних кабінетів вступників на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти розпочнеться 01 липня.

Прийом документів від вступників розпочнеться 29 липня і закінчиться 8 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, і 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня.

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 18 липня включно.

У період з 09 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Індивідуальні усні співбесіди будуть проведені з 09 по 16 серпня включно.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюватиметься не пізніше 12:00 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного (регіонального) замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів, основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня.

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 02 вересня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 05 вересня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбуватиметься не пізніше 19 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, буде здійснено не раніше 18:00 02 вересня.

Щодо строків реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення, то їх визначатиме приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі має оприлюднюватись на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Щодо вимог до мотиваційних листів, то вони у 2022 році будуть визначатись Правилами прийому закладу освіти.

Posted in Новини

Тривалість тесту продовжено до 120 хвилин

Сьогодні, 3 травня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив (https://t.me/SerhiyShkarlet/841), що Український центр оцінювання якості освіти проаналізував перебіг демонстраційного тесту в онлайн-середовищі та відведений час на завдання. Комісія підтвердила, що певна частка учасників не встигає виконувати останні завдання тесту.

«Застороги педагогів, абітурієнтів і їхніх батьків, а також реальні статистичні дані проходження тестування переконали нас, що тривалість тесту необхідно продовжити до 120 хвилин. Я впевнений, що цей крок допоможе кожному вступити до омріяного закладу вищої освіти, показавши свій найвищий результат під час НМТ», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр також повідомив, що освітяни та батьки впевнені, що тест є змістовим, комплексним, неперевантаженим і стане дієвим інструментом відбору вступників до закладів вищої освіти в умовах повномасштабної війни. Утім, педагоги та батьки вступників одноголосно зазначили, що відведеного на виконання трьох блоків завдань часу замало.