СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» – 25 РОКІВ

Денисюк С.П., д.т.н., проф.. директор НН ІЕЕ

Шовкалюк М.М., к.т.н., доц., кафедра електропостачання НН ІЕЕ

Енергозбереження, енергоощадність або енергоощадження, стосується зменшення споживання енергії шляхом використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергоощадність відрізняється від енергоефективності, яка стосується використання меншої кількості енергії за ту саму послугу. Наприклад, менше користуватись авто – заощадження енергії, а пересісти на авто з меншою витратою палива, або на електромобіль – енергоефективність. Але і енергоощадність, і енергоефективність є техніками зменшення використання енергії. Хоч енергоощадність, насамперед, зменшує споживання енергетичних послуг, його наслідком може бути зростання якості довкілля, національної безпеки, та особистої фінансової безпеки. Енергоощадність знаходиться на вершині сталої енергетичної ієрархії.

Проблема енергозбереження тісно переплітається з проблемами енергетики, екології, технічного переозброєння та структурної перебудови всієї економіки. Важливість енергозбереження підтверджується статусом державної політики та державними органами в усіх високорозвинутих країнах.

Термін «енергозбереження» у нашій країні вперше офіційно визначено в Державному стандарті Укpаїни ДСТУ 2420-94 «Енергоощадність. Терміни та визначення» (затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 69 від 30 березня 1994 р.):

енергозбереження – «діяльність (організаційна, науковова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економічне зростання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів».

Це визначення терміну «енергозбереження» було закріплено в Законі України «Про енергозбереження» (№ 75/94-ВР від 01.07.94), який був прийнятий вперше на теренах колишнього СРСР. У цьому Законі стаття 7 «Освіта і виховання у сфері енергозбереження» визначила: «Виховання ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів забезпечується шляхом навчання і широкої популяризації та пропаганди економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження. Знання у сфері енергозбереження та екології є обов’язковими для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів. Навчальні заклади включають до навчальної програми відповідні курси з питань енергозбереження».

З метою подальшого розвитку освіти у сфері енергозбереження, згідно статті 7 Закону України «Про енергозбереження», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 148 від 05.02.97 р. та відповідно до рішення Вченої ради НТУУ «КПІ» від 10.02.1997 р. було створено як структурний підрозділ Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» (Наказ Ректор М.З. Згуровського 1-16 від 18.02.1997 р.)

Крім того, постановою КМУ від 5 лютого 1997 р. № 148 «Про Комплексну державну програму енергозбереження України» була прийнята Комплексна державна програма енергозбереження України. У цій Програмі у Підрозділі 5.6. «Популяризація. Освіта та навчання у сфері енергозбереження» зазначено:

«Для підвищення громадсько-освітнього рівня населення України та створення єдиної системи підготовки фахівців у сфері енергозбереження здійснюються слідуючі першочергові заходи:

– розробка та затвердження положення про Всеукраїнську міжвідомчу науково-методичну раду у сфері енергозбереження, організувати її роботу – перше півріччя 1997 р.;

– внесення пропозицій Міністерством освіти до постанови Кабінету Міністрів України “Про перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій” від 18 травня 1994 р. № 325 про відкриття нової спеціальності “Енергоменеджмент” – перше півріччя 1997 р.;

– створення разом з Міністерством освіти при Національному технічному університеті “КПІ” базового інституту для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергозбереження, об’єднавши декілька кафедр КПІ, НДІ “Енергія” при НТУУ “КПІ”, Центр підготовки енергоменеджерів (створений за програмою TACIS), бібліотеку “Енергія XXI сторіччя” – перше півріччя 1997 р.;

– створення на регіональному рівні шести енергетичних центрів перепідготовки кадрів у сфері енергозбереження – управлінських, наукових та педагогічних при технічних вузах у містах Запоріжжя, Львів, Маріуполь, Одеса, Севастополь, Харків; організація підготовки та перепідготовки викладачів для цих центрів – друге півріччя 1997 р.;

– підготовка для кожного регіонального центру пропозицій щодо змісту виховних, освітньо-професійних, навчальних і науково-методичних програм з енергозбереження, і подання до базового інституту для затвердження їх у МОНУ за погодженням із Держкоменергозбереження – друге півріччя 1997 р.».

Отже, на ІЕЕ НТУУ «КПІ» у 1997 р. було покладено завдання відкриття нової спеціальності “Енергоменеджмент”, розробку навчально-методичного забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергозбереження. І в цьому році ми відзначаємо ювілей – 25 років започаткування в Україні в нашому НН ІЕЕ нової спеціальності «Енергоменеджмент».

Наразі, в Україні реалізовано три види освіти в галузі енергозбереження та енергоефективності, які успішно комбінуються між собою:

 • базова вища освіта на базі ВНЗ з отриманням освітнього ступеню бакалавр або магістр;
 • післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) в галузі енергозбереження та енергоефективності – здійснюється також на базі ВНЗ;
 • так звана «неформальна освіта» – здійснюється шляхом проходження навчальних тренінгів, семінарів, воркшопів, тощо, надавачами цієї послуги можуть бути різноманітні професійні об’єднання, громадські і міжнародні організації.

Підвищення кваліфікації (як складова післядипломної освіти) може здійснюватися закладами різних форм власності, які можуть створюватися юридичними та фізичними особами в установленому порядку і мають право (ліцензію Державної Акредитаційної Комісії Міністерства освіти і науки України) на ведення такої діяльності.

Історичний огляд 

1997 – 2010 рр.

Формування ІЕЕ стало одним із заходів реалізації національної політики в галузі енергозбереження енергозбереження. Кафедра електропостачання, що увійшла до складу ІЕЕ і нині випускає фахівців у сфері енергетичного менеджменту, була створена на базі гірничої електромеханіки, заснованої у 1949 році. До 1985 року на кафедрі сформувалася наукова школа з питань управління енергоспоживанням, яку очолив проф. А.В.Праховник, і на базі якої було створено науково-дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія» (під керівництвом д.т.н., професор А.В.Праховника, який одночасно був завідувачем кафедри електропостачання з 1988 р.)

А.В. Праховник очолив роботу науковців, які брали участь у розробці Державної комплексної програми енергозбереження України і створенні державних стандартів у цій галузі. У 1996 році на базі цієї кафедри створено центр підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ) по лінії виконання проєкту TACIS з метою підтримки політики уряду України і підготовки інструкторів-викладачів, які поширюватимуть свій досвід на регіональні центри із забезпечення ефективного енерговикористання в країні. ЦПЕМ став першим спеціалізованим тренінговим Центром в Україні з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері енергетичного менеджменту, енергоаудиту, енергозбереження та підвищення рівня енергетичної ефективності. Європейське Співтовариство (ЄС) надало методичну й фінансову допомогу у створенні ЦПЕМ. Головним завданням Центру є передача досвіду та “ноу-хау” ЄС у сфері енергетичного менеджменту задля підвищення енергоефективності у всіх секторах української економіки.

Постановою КМУ від 24 травня 1997 р. N 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах» в розділі «Специфічні категорії» вперше в Україні було введено спеціальність «Енергетичний менеджмент», код освітньо-кваліфікаційного рівня: 7.000008 – спеціаліст, 8.000008 – магістр.

Праховник А.В. започаткував освітній процес щодо підготовки студентів-енергоменеджерів на базі випускової кафедри електропостачання (ЕП). На кафедрі з 1990 р. функціонувала магістратура, в якій до 1999 р. навчалися лише іноземні студенти. У 2001 р. відбувся перший захист магістерської роботи українського студента Д.М.Федосенка.

В ІЕЕ на кафедрі електропостачання було створено нові навчальні плани, проведено організаційну роботу і розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Енергетичний менеджмент» з 1997-1998 навчального року. Вже з наступного 1998-1999 навчального року було набрано дві групи прийому на перший курс із напряму підготовки «Специфічні категорії». Ця спеціальність поєднує теплотехнічну та електротехнічну підготовку з менеджерсько-управлінською і була акредитована в багатьох університетах України.

У 1986 році для підсилення теплотехнічної підготовки студентів було організовано кафедру теплотехніки та енергозбереження (ТЕ), яку з моменту створення очолював професор С.М.Константинов, а з 2004 року – професор, д.т.н. Дешко В.І. Викладачі обох кафедр здійснювали освітній процес і сумісно готували студентів за програмами підготовки «Енергетичний менеджмент» згідно з переліком спеціальностей 2006 р. (табл. 1). Перший набір на кафедру ТЕ відбувся у 2007 році, а 1-й випуск – у 2013 році. Випуск на ТЕ обумовлено переходом від використання «Специфічні категорії» до нової класифікації.

Таблиця 1 – Перелік напрямів, за якими велася підготовка студентів-енергоменеджерів в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Норм. документ Галузь знань Код Напрям підготовки Професійно-орієнтовна програма
Постанова КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719 (Перелік-2006) 0507 -Електротехніка та електромеханіка 6.050701 -бакалавр,

7.05070108 – спеціаліст,

8.05070108 -магістр

Електротехніка та електротехнології Енергетичний менеджмент
0506 – Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 – бакалавр

7.05060105 – спеціаліст, 8.05060105 -магістр

Теплоенергетика Енергетичний менеджмент

У 2007 році в ІЕЕ НТУУ “КПІ” було розроблено Типову програму підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, яка визначає обсяги знань, що повинні мати слухачі, діяльність яких пов’язана з енергетичним аудитом, енергоменеджментом та енергозбереженням і спрямована на втілення в життя політики енергозбереження. Типову програму було затверджено спільним наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) та Міністерства освіти і науки України (МОН). Метою впровадження Типової програми є опанування необхідного обсягу сучасних знань та практичних навичок у сфері енергозбереження та підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Понад 1500 вітчизняних фахівців підвищили кваліфікацію в ЦПЕМ НТУУ “КПІ” за типовими програмами «Основи енергозбереження та енергетичний менеджмент» та «Енергетичний аудит».

У 2007 р. в Україні розпочато виконання Проекту Організації ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) “Започаткування та функціонування Національної програми з більш чистого виробництва в Україні”.

2011 – 2021 рр.

ІЕЕ брав активну участь у міжнародних проектах за програмами ЄС 7 РП, Tacis, Intas, Inco-Copernicus, в тому числі українсько-норвезькому співробітництві з вищої освіти в інтересах сталого енергетичного розвитку. У 2012 році започатковано проект «Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні», донорами якого були уряди Швейцарcкої Конфедерації та Республіки Австрія. Метою проекту є підвищення ефективності використання ресурсів, конкурентоздатності та зменшення впливу на оточуюче середовище промисловості України. В рамках проекту ЮНІДО, національними партнерами в Україні створено «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва». Основними завданями Центру є надання послуг в сфері технологій виробництва та навчання.

На вимогу Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» 15 жовтня 2018 року наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського при Інституті енергозбереження та енергоменеджменту на базі ЦПЕМ створено Атестаційну комісію з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, розроблено і затверджено навчальну програму та відкрито курси з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців за зазначеними напрямами, організовано приймання кваліфікаційних іспитів та здійснюється професійна атестація енергоаудиторів.

За таблицею відповідностей старих переліків спеціальностей (2006, 2010) новому (2015) спеціальність «Енергетичний менеджмент» на теперішній час відповідає спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузь знань 14 – Електрична інженерія.

Предметна область спеціальності 141 за напрямком «Енергоефективність»:

– інформаційні технології в енергетиці: побудова інтелектуальних систем електропостачання Smart Grid;

– проектування, електромонтаж, наладка та управління системами електропостачання та електроспоживання підприємств і міст;

– проектування і побудова систем з відновлюваними джерелами енергії;

– енергетичний аудит, заходи щодо підвищення енергоефективності будівель;

– управління використанням паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах і в містах;

– енергозбереження на підприємствах і в муніципальному секторі, розробка схем енергопостачання та муніципальних енергетичних планів, комплексна термомодернізація і енергосертифікація будівель;

– програмування, управління, обслуговування мехатронних і робототехнічних систем високотехнологічних виробництв.

Предметна область спеціальності 144 за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»: теплоенергетичне обладнання об’єктів енергетики, промисловості, комунального господарства; системи забезпечення тепловою енергією та холодом; дослідження процесів тепломасопереносу, розробка теплообмінних пристроїв; нетрадиційні (альтернативні) технології отримання енергії; системи обліку енергії, регулювання та автоматизації; засоби проектування теплоенергетичних установок і систем; енергетичний менеджмент та аудит.

2021 р. і перспектива

Враховуючи вимоги часу та запити підприємств, основними напрямками діяльності Інституту у теперішній час є:

 • підготовка здобувачів (бакалаврів, магістрів) та здобувачів ступеня доктора філософії та докторів наук;
 • проведення фундаментальних, пошукових і прикладних науково-дослідницьких робіт та технологій, створення інноваційних розробок;
 • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів, викладачів ЗВО та посадових осіб, діяльність яких пов’язана із паливно-енергетичними ресурсами, енергозбереженням, енергоменеджментом, екологією, альтернативними джерелами енергії;
 • енергетична освіта та виховання молоді у сфері енергоефективності;
 • організація та участь у національних і міжнародних конкурсах, семінарах, конференціях, симпозіумах і круглих столах з метою вивчення новітніх досягнень світової науки та обміну досвідом з питань енергоефективності;
 • розробка прогнозів та проведення експертиз у сфері енергозбереження;
 • участь у міжнародних проєктах та дуальна освіта.

Закон України «Про енергетичну ефективність» (№ 1818-ІХ від 21.10.2021) уточнив низку термінів: «економія енергії», «енергетична ефективність», «енергетичний аудит», «енергія», «енергоефективні заходи». Зокрема:

енергетична ефективність – кількісне співвідношення між роботою, послугами, товарами або енергією на виході та витраченою енергією на вході.

Таким чином, енергоефективність – ефективне (розсудливе, доцільне) використання енергетичних запасів; застосування меншої кількості енергії для підтримання того ж рівня енергетичного забезпечення об’єктів або технологічних процесів на виробництві. Ця галузь знань перебуває на стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології, що враховано при розробці освітніх програм для студентів-енергоменеджерів.

У 2022 р. навчання за напрямком «Енергоменеджмент» здійснюється:

– за спеціальністю 141 «Електроенергетика, елкектротехніка, та електромеханіка» для бакалаврів – за 18 освітніми програмами, для магістрів – за 17 освітніми програмами;

– за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» для бакалаврів – за 10 освітніми програмами, для магістрів – за 9 освітніми програмами.

На 2022/2023 навчальний рік на кафедрі електропостачання НН ІЕЕ здійснено набір на освітньо-професійну програму «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології». Наведемо коротко її характеристику.

БАКАЛАВР

Особливістю освітньої програми є фокус на підготовку фахівців з енергоефективності, зокрема енергоаудиторів та енергоменджерів, спроможних реалізувати заходи з підвищення енергетичної ефективності з урахуванням сучасних технологій та матеріалів.

Метою освітньої програми є організація та забезпечення якісної підготовки фахівців, здатних до розробки та впровадження енергоефективного обладнання та технологій, кваліфікованого проведення енергетичних аудитів у виробничій, комерційній і комунально-побутовій сфері, а також моніторингу та контролю показників енергетичної ефективності, керування енергопотоками локальних енергоефективних систем розосередженої генерації та нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

На кафедрі наші здобувачі мають можливість отримати сертифікати Університету під час навчання за сертифікатними програмами:

 • «Енергозбереження та енергоменеджмент на об’єктах бюджетної та муніципальної сфери»
 • «Енергозбереження та енергоменеджмент на об’єктах промислової інфраструктури»

МАГІСТР

Основний фокус освітньої програми є отримання поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та компетентностей щодо принципів системного впровадження енергоефективної техніки та технології, побудови та функціонування систем енергетичного менеджменту та енергосервісу. Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати складні задачі, у т.ч. проводити енергетичні аудити, приймати участь у бізнес-процесах енергокомпаній на локальних ринках, розробляти та впроваджувати енергоефективні проєкти в процесах виробництва, розподілу, перетворення та використання енергетичних ресурсів; здійснювати керування енергоспоживанням в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Освітня програма направлена на здобуття вмінь, навичок та компетенцій у сфері: проведення енергетичного аудиту; побудови систем енергетичного менеджменту згідно з вимогами стандартів ЄС; формування та запровадження програм керування попитом на електричну енергію, реалізація енергосервісних послуг, ЕСКО-контрактів; сертифікації енергетичної ефективності будівель; обліку та керування енергоспоживанням; техніко-економічної оцінки проектів.

На кафедрі наші здобувачі мають можливість отримати сертифікат Університету під час навчання за сертифікатною програмою:

«Енергоаудит та сертифікація енергетичної ефективності»

У даний час велика увага в сфері енергетики приділяється підвищенню енергетичної ефективності будівель. Введено в дію нові закони: «Про енергетичну ефективність будівель» (№2118-VIII від 3.08.2022), «Про Фонд енергоефективності» (№2095-VIII),  «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель» (№2392-IX від 09.07.2022), «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» ( 327-VIII від 01.01.2022) та ін. підзаконні акти, що регламентують питання підвищення енергоефективності в будівельному фонду. Сучасний ринок енергоефективних послуг потребує значної кількості підготовлених спеціалістів у сфері енергоаудиту, енергоменеджменту, управління енергоспоживанням, тому якісна підготовка фахівців є надзвичайно актуальним завданням для України.

Освітній процес у сфері енергозбереження, енергоефективності та енергоменеджменту здійснюється згідно положень Закону України «Про енергоефективність», а також перспективних напрямків, виділених Держенергоефективністю (в рамках «Крос-секторальний підхід для сталого розвитку України»), у першу чергу: енергетичний менеджмент та енергоаудит, підтримка енергоефективності в домогосподарствах, енергосервісні контракти, енергоефективність в District Heating, техрегламенти з енергетичного маркування та екодизайну, енергетична сертифікація будівель, фінансові інструменти, біоенергетика, верифікація палива, енергетичні спільноти (кооперативи).

17 вересня 2021 року, відбулося укладання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством освіти і науки України. Співпраця у сфері енергоефективності з Держенергоефективності відкриває для закладів освіти нові можливості, що сприятимуть покращенню якості освітнього процесу.

Міжнародна академічна мобільність студентів та дуальна освіта:

– отримання подвійних дипломів для здобувачів магістерського ступеню одразу двох університетів – КПІ ім. Ігоря Сікорського та Варшавського технологічного університету (Politechnika Warszawska), а також з одним із ВНЗ Німеччини;

– навчання та стажування за кордоном за програмою мобільності (ЕРАЗМУС+) у партнерських ВНЗ Німеччини, Норвегії, Люксембургу, Франції, Польщі та інших країнах з можливістю отримання стипендії;

 – дуальна освіта з бакалаврської і магістерської підготовки фахівців з ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”. Термін підготовки – 1 навчальний рік.

Таким чином, наш Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту до ювілею – 25 років започаткування в Україні в НН ІЕЕ нової спеціальності «Енергоменеджмент» – підійшов з вагомими здобутками. І на сьогодні ми можемо упевнено констатувати, що важлива і почесна місія, покладена на ІЕЕ, повністю виконана. Більше того, ми продовжуємо й надалі займати лідерські позиції в Україні (і не тільки) у здійсненні освітнього процесу у сфері енергозбереження та  енергоефективності.

Author: Vadim