Запрошуємо до участі в роботі ХIV науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина», яка відбудеться 2-3 червня 2022 р. дистанційно

Шановні молоді науковці – магістранти та аспіранти!

 

Запрошуємо Вас до участі в роботі ХIV науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина», яка відбудеться 2-3 червня 2022 р. дистанційно у форматі інтернет-конференції.

Метою конференції є

спілкування досвідчених і молодих дослідників – студентів та аспірантів – з питань перспективних розробок та наукових досягнень в енергетиці сталого розвитку, гірництві, екології, менеджменті.

Програма конференції:

2 – 3 червня 2022 р.

  • наукові доповіді на секційних засіданнях кафедр НН ІЕЕ у дистанційному режимі у форматі інтернет-конференції.

Мови конференції:

– українська,

– англійська.

Оргкомітет конференції:

Голова комітету Денисюк Сергій Петрович, д.т.н., професор, директор НН ІЕЕ.

Заступник головиДичко А.О., д.т.н., проф., заст. директора НН ІЕЕ з наукової роботи.

Члени оргкомітету:

Білоус І.Ю. – к.т.н., доц., завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження;

Бойченко С.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів;

Буяк Н.А. – к.т.н., доц., доц. кафедри теплотехніки та енергозбереження;

Вапнічна В.В. – к.т.н., доц., доц. кафедри геоінженерії;

Вовк О.О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри геоінженерії;

Дерев’янко Д.Г. – к.т.н., доц., завідувач кафедри електропостачання;

Закладний О.О. – к.т.н., доц. каф. електропостачання;

Кулаковський Л.Я. – к.т.н., доц., доц. каф. автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів;

Левченко О.Г. – д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки;

Третякова Л.Д. – д.т.н., проф. каф. охорони праці, промислової та цивільної безпеки.

Вимоги до доповіді: тривалість до 10 хвилин. Ілюстровані матеріали оформлюють як презентацію в програмі Power Point.

У термін до 16.05.2022 необхідно надіслати до оргкомітету конференції заявку на участь та текст статті для публікації на електронну пошту секретарів відповідної секції.

Стаття має бути ретельно перевірена науковим керівником!

Доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Секції конференції:

  • Сталий розвиток енергетики. Сучасні системи забезпечення електричною енергією (Закладний О.О., e-mail: zakladniy@gmail.com);
  • Енергетичний менеджмент та інжиніринг (Буяк Н.А., e-mail: te@gmail.com);
  • Інжиніринг, автоматизація електротехнічних комплексів, мехатроніка енергоємних виробництв (Кулаковський Л.Я.,    e-mail: kulakovskiyl@ukr.net);
  • Інженерна екологія, геоінженерія та ресурсозбереження (Вапнічна В.В., e-mail: vapnichna@kpi.ua);
  • Охорона праці, промислова та цивільна безпека (Третякова Л.Д., e-mail: lt79@ukr.net).

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У КОНФЕРЕНЦІЇ

П.І.Б. магістранта або аспіранта___________

_____________________________________

_____________________________________

Назва кафедри ІЕЕ_____________________

_____________________________________

Назва секції конференції _______________

_____________________________________

_____________________________________

Тема доповіді_________________________

_____________________________________

_____________________________________

П.І.Б. наук. керівника, вчене звання,

посада_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

_____________________________________

контактний телефон, e-mail_____________

_____________________________________

_____________________________________

 

Адреса оргкомітету: 03056, м. Київ

вул. Борщагівська 115, корп. 22

Доповіді будуть розміщені в електронному збірнику на сайті: www.en.iee.kpi.ua

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Статті подаються в електронному вигляді у редакторі MS Word. На першій сторінці вгорі зліва вказується індекс УДК. Нижче – відомості про автора, ПІБ магістранта або аспіранта, назва кафедри (шрифт Times New Roman, розмір 12, через 1 інтервал). Далі вказується назва доповіді (Тіmes New Roman, розмір 12 рt, жирний, вирівнювання по центру, літери прописні, переноси не допускаються), анотація (написана українською та англійською мовами) обсягом до 2000 знаків розміщується зразу ж після назви статті, ключові слова. Кожна анотація оформлюється шрифтом Тіmes New Roman, розмір 12 рt, курсив, з одинарним міжрядковим інтервалом, текст доповіді – шрифт Тіmes New Roman, розмір 12 рt, всі поля – по 25 мм, міжрядковий інтервал – одинарний, бібліографічний список (оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Рисунки вбудовуються у документ як об’єкти. Таблиці розміщуються безпосередньо у тексті. Формули виконуються у вбудованому редакторі MS Word.

До друку приймаються наукові статті, що мають такі елементи: Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття); Мета та завдання (формулювання цілей статті, постановка завдання); Матеріал і результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з можливим поділом його на частини з відповідними назвами); Висновки (зазначити основні висновки з даного дослідження та перспективи його  подальшого розвитку в цьому напрямку).

Сторінки – повністю заповнені текстом.

Схеми, рисунки й таблиці повинні бути пронумеровані та розміщені в тексті після посилань на них. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті.

 Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як «розрив розділу з нової сторінки» та колонтитули.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчально-науковий

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)

ХIV НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»

23 червня 2022 року

м. Київ

Author: Vadim