Науково-дослідний Центр енергоощадних імпульсно-хвильових конструкцій та технологій навчальних систем

Діяльність Центру в  2022 р.

У сфері навчальної та навчально-методичної діяльності:

1. На протязі року:

– подання пропозицій щодо формування актуальної тематики  РГР, курсових і дипломних проектів та ідей стартапів;

 – забезпечення технічної підготовки, на основі проведених раніше міжнародних договорів, для виконання лабораторних робіт в навчальному процесі.

2. Розробка та впровадження в навчальний процес двох тестових комп’ютерних програм (ТКП) за технологією ”студент (ТКП) аналіз та оцінка знань” . Термін: 20.05.22 р.

У сфері навчально-організаційної  складової:

1. Залучення до роботи в Центрі студентів, магістрантів та аспірантів з формуванням  актуальних тем та проведенням наукових досліджень.

У сфері наукової та науково-організаційної  складової:

1. Співробітництво з науковою групою ІЕЕ-10 і департаментом інновацій та трансферу технологій НТУУ ”КПІ ім. Ігоря Сікорського” з метою підготовки до продажу двох ліцензій: ”Двопоточний струминний насос для очищення привибійної зони нафтової свердловини”, ”Адаптивний імплозійний генератор імпульсної дії для підвищення видобутку вуглеводнів”  за результатами раніше виконаних міжнародних та господарських договорів за участю Центру в напрямі підвищення ефективності нафтогазових виробництв. Термін: 30.11.22.

2. Подання пропозицій кафедрі автоматизації електротехнічних  та мехатронних комплексів (далі – АЕМК) щодо формування актуальної держбюджетної тематики. Термін 30.05.22 р.

3. На протязі року:

 – проведення науково-дослідних робіт зі студентами та аспірантами з урахуванням практичних робіт Центру в промисловості з публікацією 6 статей, подачі 3 заявок на інтелектуальну власність та участі в наукових конференціях;

– здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць працівників кафедри АЕМК, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.);

– проведення ініціативних досліджень та розробка конструкцій рекуперативних елементів мехатронних комплексів і робочих проектів в САПР з метою укладення нових господарських договорів.

У сфері інформаційно-консультативної складової діяльності (на протязі року):

1. Надання консультацій  щодо поліпшення якості виконання РГР, курсових та дипломних проектів.

2. Налагодження та підтримання консультативно-інформаційних зв’язків зі структурними підрозділами Університету, а також з науковою лабораторією термомолекулярної енергетики ІЕЕ.

            3. Підтримання творчих зв’язків з інститутами НАН України (Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, Інститутом електродинаміки),  державним підприємством  ”Державне Київське конструкторське бюро ”Луч”,   АТ ”Мотор Січ”.

4. Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників та працевлаштуванню випускників;

5. Роз’яснювальна робота серед абітурієнтів та сприяння вступній компанії.

Директор Центру, д.т.н.                                      Сліденко В.М.