Виконання магістерської дисертації

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до плодотворної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська освітньо-наукової програма включає в себе дві складові – освітню і науково-дослідницьку. Зміст науково-дослідницької роботи магістра визначається індивідуальним планом. Виконання і захист магістерської дисертації є завершальним етапом навчання в закладі вищої освіти, формою державної атестації випускників на засіданні Екзаменаційної комісії.

Магістерська дисертація – це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська дисертація є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності здобувача, науковим дослідженням, яке підбиває підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки, та проходження всіх видів практик.

Метою виконання магістерської дисертації магістра є вирішення проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань.

Силабус

Навчальний посібник з виконання магістерської роботи

Основні документи

Положення про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити
Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити 
Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити
Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити
Положення про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити 
Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря СікорськогоЗавантажити 
Регламенти проведення семестрового контролю та захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режиміЗавантажити