Вибір освітніх програм першокурсниками.

Близиться до завершення весняний семестр і перед першокурсниками постане питання вибору освітніх пограм. За плечима вже цілий рік навчання. За цей рік студентам першого курсу вже вдалося поринути у студентське життя та познайомитися з дисциплінами, котрі викладають у рамках освітніх прогам на яких вони навчалися цілий рік, а також з викладачами. 

Хтось зі студентів лиш перевпевнився у правильності свого вибору, а хтось бачить за доцільність  зкоригувати свій вибір та змінити освітню програму. Зараз якраз є така можливість. Для цього потрібно лише написати відповідні заяви та подати їх кураторам (у разі, якщо Ви навчаєтеся на кафедрі електропостачання) або до деканату заступнику директора Ткаченку В.В. (якщо Ви хочете змінити не лише освітню програму але й кафедру та/або спеціальність).

Кафедра електропостачання готує фахівців за двом освітніми програмами:

“Енергетичний менеджмента та енергоефективні технології” та

“Системи забезпечення споживачів електричною енергією”

МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ЗА ОП

«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Фахівець з енергетичного менеджменту – це особа, яка реалізує власні функції з метою раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів за умови забезпечення необхідних потреб підприємства, організації чи установи (далі – підприємства) в енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище (довкілля).

Для організації ефективного та екологічно безпечного споживання енергії фахівцю з енергетичного менеджменту потрібні фундаментальні та прикладні знання у сфері енергетики, технологій, економіки та менеджменту.

Фахівець з енергетичного менеджменту повинен мати змістовну та різнобічну інженерну підготовку, яка передбачає теоретичне і практичне вивчення дисциплін електротехнічного, теплотехнічного, економічного та інформаційно-комунікаційного профілів, і а також бути спроможним вирішувати технічні, економічні, організаційні та фінансові завдання в рамках реалізації проектів з підвищення рівня енергоефективності.

Професійні профілі випускників

Перелік необхідних знань і умінь фахівця визначають його професійні завдання та обов’язки. Фахівці з ОП «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» готуються до професійної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та адміністративно-господарської діяльності з вибору варіантів енергопостачання та енергоспоживання, бізнес-планування, управління проектами енерговикористання, діяльності з розробки, впровадження, експлуатації, модернізації та керування енергетичного обладнання.

Професійна діяльність спеціалістів з ОП «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасних систем енергозабезпечення об’єктів, систем керування попитом на паливно-енергетичні ресурси, розроблення та обґрунтування заходів з підвищення ефективності їх використання, зі здійснення моніторингу енергозабезпечення та енерговикористання, ведення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва, укладання енергосервісних контрактів, сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Рівень сучасних енергетичних систем потребують висококваліфікованих фахівців з енергетичного менеджменту, які володіють не тільки навичками розроблення, атестації, побудови, аналізу та експлуатації таких систем, але й інформаційними технологіями створення нового бізнесу і управління інвестиційними програми / проектами в сфері енергозабезпечення та енергоспоживання, роботи в умовах лібералізованого енергоринку.

Фахівець з енергетичного менеджменту може займати: інженерні та керівні посади, передбачені для заміщення спеціалістами з вищою освітою в галузі енергетики номенклатурами посад підприємств, проектно-конструкторських та наукових організацій, однією з основних функцій яких є управління енергозабезпеченям та енерговикористанням.

Фахівці зі спеціальності «Енергетичний менеджмент»  можуть займати такі посади:

 • енергоаудитор аудиторської компанії (установи);
 • спеціаліст енергосервісної компанії;
 • енергоаудитор проектів енергозабезпечення виробничих об’єктів та фінансових установ;
 • розробник та виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • інженер служби енергетичного менеджменту;
 • фахівець з сертифікації енергетичної ефективності (за умови атестації у встановленому порядку);
 • фахівець з обстеження інженерних систем (за умови атестації у встановленому порядку);
 • енергетичний менеджер об’єктів житлово-комунального господарства;
 • енергетичний менеджер в органах державного та муніципального управління;
 • менеджер енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств;
 • науковий співробітник;
 • інженер-дослідник;
 • керівник сектора проектно-наукового інституту.

 

МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ЗА ОП

«СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ»

Фахівець зі спеціалізації «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спроможен розробляти, проектувати й експлуатувати інтелектуальні енергетичні комплекси та системи, інтегровані системи електропостачання, як централізовані, так і децентралізовані, створювати системи енергетичного менеджменту для промислових і муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid, мікросистеми та віртуальні енергетичні станції, працювати за сучасними енергозберігаючими, енергоефективними технологіями, здійснювати моніторинг енергоспоживання промислових підприємств на основі застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Фахівець повинен мати змістовну різнобічну інженерну підготовку, яка включає вивчення дисциплін циклу гуманітарної, загальнонаукової (фундаментальної) професійно-орієнтованої та фахової підготовки, цикл дисциплін рекомендованих для професійної орієнтації.

Професійні профілі випускників

Перелік знань і умінь фахівця визначають його професійні завдання та обов’язки. Фахівці зі спеціалізації «Системи електропостачання промислових підприємств, міст і локальних об’єктів» готуються до професійної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та адміністративно-господарської діяльності з вибору варіантів електропостачання та електроспоживання, бізнес планування, управління проектами енерговикористання, діяльності з експлуатації, розробки, впровадження, модернізації та управління електротехнічного обладнання.

Фахівці отримують необхідні знання для виробничо-технологічної, експлуатаційної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її параметрів, з електропостачання промислових і цивільних об’єктів та використання електричної енергії в усіх галузях економіки, з управління виробництвом та розподілом електричної енергії, з ефективного використання всіх форм енергії та видів енергоносіїв. В процесі навчання студенти освоюють призначення, принцип дії та виконання сучасного силового електроустаткування, умови його роботи у складних енергетичних комплексах, а також вивчають техніку захисту, регулювання й автоматизації в електроенергетиці. Вони оволодівають сучасними програмними комплексами аналізу енергетичних об’єктів, їх дослідження та проектування.

Вони можуть займати такі посади:

 • спеціаліст енергосервісної компанії;
 • розробник та виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • головний енергетик об’єктів комунального господарства;
 • спеціаліст в органах державного та муніципального управління;
 • науковий співробітник;
 • інженер-дослідник;
 • керівник сектора проектно-наукового інституту;
 • інженер з експлуатації;
 • завідувач лабораторії.

Author: Vadim